સિસ્ટમની મંજૂરી

2

અમારા ભાગીદાર BYD TS16949 (IATF) ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર માટે અમારી ફેક્ટરીમાં આવ્યા હતા.


પોસ્ટ સમય: ઑક્ટો-20-2020